Op alle activiteiten van De Gezonde Vogelaar, De Vogelwachter van Amersfoort en Vogelwachter Adriaan zijn “De Algemene Voorwaarden van De Gezonde Vogelaar/De Vogelwachter van Amersfoort/Vogelwachter Adriaan” van toepassing. Deze Algemene voorwaarden kun je downloaden als pdf-bestand op de website https://degezondevogelaar.nl/algemenevoorwaarden en je leest ze hieronder. Je kunt ze ook191129 Algemene Voorwaarden hier downloaden als pdf.

De Algemene Voorwaarden van De Gezonde Vogelaar/De Vogelwachter van Amersfoort/Vogelwachter Adriaan

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld op 29 november 2019

Artikel 1. Identiteit van de ondernemer
Naam bedrijf: De Gezonde Vogelaar/De Vogelwachter van Amersfoort/Vogelwachter Adriaan
Adres: Asakkerhof 18, 6718 ZR in Ede
Telefoon: 06-36086816
E-mailadres: info@degezondevogelaar.nl
KvK-nummer: 70770964
BTW-identificatienummer NL858453204B01
IBAN: NL26 KNAB 0259 1715 06

Artikel 2. Waar gelden deze voorwaarden voor?
Deze algemene voorwaarden gelden voor alle activiteiten en producten van De Gezonde Vogelaar en de andere handelsnamen De Vogelwachter van Amersfoort en Vogelwachter Adriaan. Waar in deze Algemene voorwaarden wordt gesproken over De Gezonde Vogelaar wordt ook gerefereerd aan de activiteiten van De Vogelwachter van Amersfoort en Vogelwachter Adriaan. Dat zijn onder andere workshops, coaching, lezingen, excursies, cursussen. Een deel van deze activiteiten en producten vindt online plaats.

Artikel 3. Akkoord met deze voorwaarden
De Algemene Voorwaarden van De Gezonde Vogelaar staan op de website www.degezondevogelaar.nl/algemenevoorwaarden. Je hebt daardoor kennis kunnen nemen van deze Algemene Voorwaarden, voordat je je hebt ingeschreven voor een activiteit van De Gezonde Vogelaar. Inschrijving vindt plaats door betaling van je factuur, je inschrijving via internet of met de pin. Door te betalen ga je als deelnemer akkoord met deze voorwaarden.

Artikel 4. Betaaltermijn facturen
Je kunt alleen deelnemen aan de activiteit(en) als het verschuldigde bedrag uiterlijk op de dag voordat de activiteit begint, op de rekening van De Gezonde Vogelaar staat bijgeschreven of je ter plaatse betaalt. Dat kan contant en per pin. 

Artikel 5. Annulering deelname activiteit
Wanneer je je deelname aan de activiteit wilt annuleren dan kan dat in sommige gevallen. Bij bijzondere omstandigheden (denk aan overlijden of ernstige ziekte) is het mogelijk om binnen de twee weken voordat de activiteit begint te annuleren. Neem daarvoor contact op met De Gezonde Vogelaar op het mailadres info@degezondevogelaar.nl of telefonisch op telefoonnummer 06-36086816.

Artikel 6. Aantal deelnemers per activiteit
Bij alle activiteiten van De Gezonde Vogelaar wordt aangegeven hoeveel mensen er deel kunnen nemen. Het aantal plekken wordt bepaald op volgorde van definitieve aanmelding (inclusief betaling). Op de website http://degezondevogelaar.nl of de website waar je je kunt inschrijven zie je bij het inschrijven hoeveel plekken er nog beschikbaar zijn. Zodra je betaling ontvangen is, is je aanmelding voor de activiteit definitief.

Artikel 7. Verzetten activiteiten
Een eendaagse activiteit (dag of dagdeel) kan bij onvoorziene omstandigheden door De Gezonde Vogelaar tot 24 uur voor de afgesproken datum worden verplaatst naar een andere datum (bijvoorbeeld wanneer extreem slecht weer verwacht wordt). Hiervan word je via het mailadres dat je bij je inschrijving hebt opgegeven op de hoogte gebracht of telefonisch. De Gezonde Vogelaar biedt in dat geval twee alternatieve data voor dezelfde of een soortgelijke activiteit (qua tijd en kosten).
Van een activiteit die uit meer dagen bestaat kan een dag of dagdeel tot 24 uur voor de afgesproken datum worden verplaatst naar een andere datum (bijvoorbeeld wanneer extreem slecht weer verwacht wordt). Hiervan wordt je via het mailadres of telefoonnummer dat je bij je inschrijving hebt opgegeven op de hoogte gebracht. De Gezonde Vogelaar biedt in dat geval één alternatieve datum voor dezelfde activiteit.

Artikel 8. Eigen risico en verantwoordelijkheid
De activiteiten vinden binnen en buiten plaats, afhankelijk van het soort activiteit. Deelname is altijd op eigen risico. Je bent zelf verantwoordelijk voor je veiligheid tijdens de activiteiten. Bij activiteiten die buiten plaatsvinden (helemaal of gedeeltelijk) moet je redelijk gezond en fit zijn en geen specialistisch medisch toezicht nodig hebben. Houd er rekening mee dat de activiteiten fysieke inspanning kan vragen (wandelen, soms over onverharde paden etc.). Als je twijfelt of je kunt deelnemen, neem dan contact op met De Gezonde Vogelaar.
Tijdens de activiteiten gaan we vaak natuurgebieden in. Daarom is er een kans op het oplopen van bijvoorbeeld teken. Houd daar goed rekening mee met de keuze van je kleding en schoeisel. De Gezonde Vogelaar is niet verantwoordelijk voor de consequenties van het eventueel oplopen van een tekenbeet, het in aanraking komen met giftige planten, paddenstoelen e.d., het struikelen over boomwortels of andere obstakels etc. die er tijdens de activiteiten zijn. De Gezonde Vogelaar is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van eventueel letsel/schade aan deelnemers, voorbijgangers of hun of andermans bezittingen.

Artikel 9 Inspanningsverplichting
De natuur is onvoorspelbaar, De Gezonde Vogelaar geeft geen garanties op het waarnemen van bepaalde vogels of dieren. Uiteraard spant De Gezonde Vogelaar zich in om de deelnemers zoveel mogelijk vogels en andere natuur te laten zien.

Artikel 10. Schade
We hopen dat het niet gebeurt, maar eventuele schade is voor eigen rekening. Dat geldt voor schade aan je persoonlijke eigendommen en die van anderen en ook voor lichamelijk en emotionele schade bij jezelf en anderen. Als je schade veroorzaakt aan de locatie waar de activiteit plaatsvindt of spullen die daar aanwezig zijn dan is dat ook voor je rekening. De Gezonde Vogelaar is niet in het bezit van een EHBO diploma.

Artikel 11. Verzekeringen
De Gezonde Vogelaar vindt het belangrijk dat de deelnemers aan activiteiten goed verzekerd zijn voor bijvoorbeeld ziektekosten, schade aan eigen apparatuur en Wettelijke Aansprakelijkheid. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk om hier goed voor verzekerd te zijn.

Artikel 12. Aansprakelijkheid algemeen
De Gezonde Vogelaar is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan of annulering van een activiteit van De Gezonde Vogelaar, tenzij aan De Gezonde Vogelaar opzet of grove schuld kan worden verweten. Wanneer De Gezonde Vogelaar toch aansprakelijk is voor enige schade, dan is deze beperkt tot maximaal het factuurbedrag. Indirecte schade wordt niet vergoed.

Artikel 13. Overmacht
1. De Gezonde Vogelaar gaat altijd tot het uiterste om alle activiteiten zo goed mogelijk te laten plaatsvinden en verlopen. Toch kan het gebeuren dat door omstandigheden die buiten De Gezonde Vogelaar om plaatsvinden, de activiteit niet door kan gaan of niet helemaal kunnen plaatsvinden. Het gaat dan altijd om alle van buiten komende oorzaken waarop De Gezonde Vogelaar geen invloed kan uitoefenen. Dit noemen we overmacht.
2. Als zo’n omstandigheid geldt in ieder geval: · Oproer; · Oorlog of oorlogsgevaar; · Mobilisatie; · Natuurramp; · (kern)Explosie; · Ernstige brand; · Uitstroming van giftige of anderszins gevaarlijke stoffen of gassen; · Uitval van toevoer van energie; · Overheidsmaatregel (eventueel ook een buitenlandse) zoals: een in- en uitvoerverbod, een levering- of productieverbod; · Tekortschieten door een leverancier/producent of andere hulppersonen door overmacht in de zin van dit lid.
3. De Gezonde Vogelaar kan tijdens de periode dat de overmacht duurt zijn verplichtingen uit de overeenkomst en/of bestelling opschorten. Als deze periode langer dan 2 maanden duurt, dan is zowel De Gezonde Vogelaar als opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de geleden schade aan de andere partij.
4. Als De Gezonde Vogelaar op het moment dat de overmacht plaatsvindt zijn verplichtingen uit de overeenkomst en/of bestelling voor een deel is nagekomen is De Gezonde Vogelaar gerechtigd om het al nagekomen apart te factureren. De opdrachtgever moet deze factuur betalen.

Artikel 14. Aansprakelijkheid in relatie tot wet- of regelgeving
De Gezonde Vogelaar accepteert geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor een deelnemer die zich niet houdt aan:
– de wet- of regelgeving van de bezochte locatie(s);
– regels die door De Gezonde Vogelaar zijn gesteld;
– mondelinge instructies die door De Gezonde Vogelaar aan de deelnemer zijn gegeven.

Artikel 15. Copyright en auteursrecht
Eventueel verstrekt materiaal dat hoort bij de activiteiten wordt eigendom van de deelnemer, maar het copyright en de auteursrechten zijn en blijven eigendom van De Gezonde Vogelaar. Alle intellectuele rechten zijn voorbehouden; niets uit dit materiaal mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Gezonde Vogelaar worden gedeeld, verveelvoudigd of openbaar gemaakt.

Artikel 16. Nederlands recht
Op alle offertes en aanbiedingen van De Gezonde Vogelaar, en op overeenkomsten tussen De Gezonde Vogelaar en deelnemers is Nederlands recht van toepassing. We hopen natuurlijk dat het niet gebeurt, maar geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en dergelijke waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden behandeld volgens Nederlands recht.